Automotive Electrical Testing Tips

June 9

Automotive Electrical Testing Tips


Testa fordons elektriska komponenter är en nödvändig aspekt för att bestämma vilka delar som är fel när ett elektriskt problem uppstår. Inte alla elektriska problem är uppenbara eller lätt fläckig, och många problem kan inte hittas genom visuell inspektion ensam. Testning för elektriska problem kräver ett metodiskt tillvägagångssätt samt följa några grundläggande tips för att förenkla processen så mycket som möjligt.

organiserad testning

Fastställande av källan till elektriska problem i bilar utförs bäst på ett organiserat sätt. En preplanned förfarande kommer att hjälpa till att isolera felaktiga komponenter och minskar chanserna att missa ett uppenbart problem. Arbetet bör utföras systematiskt med varje möjlig orsak till den undersökta helt problemet innan vi går vidare till nästa möjlig källa. Eftersom varje komponent kontrolleras och elimineras som källan till problemet, kommer en lista över möjliga orsaker därefter minskat ner tills den verkliga problem hittas.

rätt verktyg

Testa fordons elektriska problem kräver minst tre grundläggande verktyg. En test ljus är nödvändig för att kontrollera förekomsten av effekten vid anslutningar och komponenter som du misstänker kan ha problem. Jumper ledningar är nödvändiga för att isolera komponenter som kan vara källan till problemet. Jumper trådar att strömmen kan anslutas direkt till en komponent eller en komponent kan kringgås, beroende på problemet som undersöks. En multimeter är nödvändigt för att testa med avseende på närvaron av lämpliga spänningar och ohm vid en komponent, som kan avslöja om det är problem med den komponent eller den effekt som levereras till den.

Grunder

Några av de vanligaste elektriska problem i bilar härrör från dåliga skäl. Hela det elektriska systemet i en bil är beroende av en fast negativ jord för att skapa en effektiv sluten krets. Dåliga grunder i denna krets kan resultera i ett stort antal olika svårt att diagnostisera elektriska problem. Eventuella negativa jordanslutningar mellan elsystemet och metallkroppen hos fordonet ska inspekteras och rengöras eller repareras vid behov innan du börjar fördjupad felsökning av elsystemet.

anslutningar

Dåliga anslutningar i det elektriska systemet är en annan av de vanligaste problemen vid felsökning fordons elektriska problem. Batteri, generator, och kablage kontakter är de vanligaste källorna till dåliga anslutningar och bör undersökas noggrant för skador och korrosion och repareras vid behov.

Försiktighet

Vissa delar av ett bilar elsystem kan producera mycket höga spänningar som kan vara mycket farligt att arbeta runt. All elektrisk felsökning ska utföras med hjälp av lämplig säkerhetsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar. Bilbatterier kan producera explosiva gaser och försiktighet bör iakttas när man arbetar nära batteriet för att undvika att skapa gnistor eller öppen eld som kan antända dessa gaser.